Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

31-07-2020

Врз основа на членoвите 26, 27 и 54 од Законот за ревизија (‘Службен весник на РМ‘ број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015 , 23/2016 и 83/2018 година)

ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ (ИОРРМ)

објавува

Повик за пријавување на кандидати за

полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

 

                Институтот на овластени ревизори на РМ објавува оглас за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор. Во периодот од 28.09 до 09.10.2020 година ќе се полагаат следните испити:

НИВО 1:

  1. Ревизија 1                                                 
  2. Финансиско сметководство             
  3. Законска регулатива
  4. Управувачко сметководство

НИВО 2:

  1. Управување со финансии 
  2. Ревизија 2                                 
  3. Финансиско известување
  4. Корпоративно управување и етика

Сите заинтересирани кандидати кои за прв пат се пријавуваат за полагање на испитот, треба да го достават следното:

Документите треба да се поднесат најдоцна на 18 август 2020 година, на адреса ИОРРМ Скопје, ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, 1000 Скопје.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите да го полагаат испитот за стекнување звање ревизор треба да ги пријават испитите што ќе ги полагаат во испитната сесија септември/октомври 2020 година со дoставување на Пријава за полагање на испит која што е објавена на веб страната на Институтот во делот Испити. Рокот за пријавување испити и уплата на надоместокот за полагање на испитите е до 09 септември 2020 година.

Подетални информации може да се добијат на тел. 02 3227 599 и на веб страната на ИОРРМ www.iorrm.org.mk.