И во услови на пандемија, ИОРРМ и КПРСМ продолжуваат со едукација и обука

21-07-2020

И во услови на пандемија, ИОРРМ и КПРСМ продолжуваат со едукација и обука