map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 14, 15 и 16 јуни 2017 година

Покана за пријавување на едукатори за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор (Обновено)

Известување/Препорака до друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во врска со ревизорските стандарди кои што се во примена при спроведување на законските ревизии

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2017 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2017 година.

Предвидено е предавањата во 2017 година да се одржат во следните термини и на следните локации:

  • 14 - 16 јуни 2017 година, хотел Метропол, Охрид (20 КПУ часа)
  • 27 - 29 септември 2017 година, хотел Сириус – Струмица (20 КПУ часа)
  • 29 и 30 ноември, и 01 декември 2017 година, во Скопје (24 КПУ часа).

Ве молиме доколку сте заинтересирани за одржување на предавање за одредени теми, најдоцна до 05 мај 2017 година, да доставите предлог со програма за предавањето, со наведен датум и времетраење на предавањето, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk или на адресата на ИОРРМ (ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, 1000 Скопје).

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи.

Предложените теми на предавањата согласно Годишната програма за КПУ за 2017 година се следните:

Бр. Наслов
   
1 МСФИ и ажурирање на МСФИ (2016 – 2017 год.)
Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени.
Актуелни теми (предлог):
1.1 Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени
1.2 МСФИ за МСЕ - преглед на последните промени
1.3 МСФИ 3 - Деловни комбинации
1.4 МСФИ 7 - Финансиски инструменти: Обелоденувања
1.5 МСФИ 9 - Финансиски инструменти
1.6 МСФИ 10 - Консолидирани финансиски извештаи
1.7 МСФИ 11 - Заеднички аранжмани
1.8 МСФИ 12 - Обелоденувања на учества во други ентитети
1.9 МСФИ 13 - Мерење според објективната вредност
МСФИ 14 -Регулаторни временски разграничувања
1.10 МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти
   
2 МСР и ажурирање на МСР (2016 – 2017 год.)
Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот период
Актуелни теми (предлог):
2.1 Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период
2.2 МСР 250 Разгледување на законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи
2.3 МСР 300 - Планирање на ревизијата на финансиски извештаи
2.4 МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици
2.5 МСР 520 - Аналитички постапки (согласно барањата на МСР 315)
2.6 МСР 570 - Континуитет
2.7 МСР 705 - Модификации на милењето во извештајот на независниот ревизор
2.8 МСР 706 - Пасуси за нагласување на прашање и пасуси за други прашања во извештајот на независниот ревизор
2.9 МСР 720 - Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи
2.10 МСР 810 - Ангажмани за известување во однос на сумарни финансиски извештаи
2.11 МСАП 2400 - Ангажмани за проверка на финансиски извештаи и МСАП 2410 - Проверка на меѓупериодични финансиски информации спроведена од независниот ревизор на ентитетот
2.12 МСАУ 3000 - Ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверки на историски финансиски информации и МСАУ 3400 - Испитување на перспективни финансиски информации
2.13 МСПУ 4400 - Ангажмани за извршување на договорени постапки во врска со финансиски информации и МСПУ 4410 - Ангажмани за компилирање на финансиски извештаии
   
3 Контрола на квалитет во ревизијата
Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во ИОРРМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет.
   
4 Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање
Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по ажурирањето на Кодексот на етика.
   
5 Даноци
Промена на регулативата од даночната сфера.
Актуелни теми.
   
6 Законска регулатива
Статутарни промени.
Корпоративно право во делот на финансиското известување и ревизијата.
   
7 Информатичка технологија
Користење на експерт за ИТ технологии при ревизија на финансиски извештаи (Journal Entry Testing) Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во информатичката технологија. Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата
   
8 Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела
8.1 Внатрешна ревизија Управување со ризици во банки, системски значајни банки, измени на регулатива во адеквантност на капиталот на банките
8.2 Супервизија на осигурителни друштва
8.3 Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РМ
8.4 Управа за јавни приходи на РМ
8.5 Централен регистар на РМ
8.6 Комисија за хартии од вредност
8.7 Управа за финансиско разузнавање Дирекција за заштита на лични податоци
8.8 Институт на сметководители и овластени сметководители на РМ
8.9 "Soft skills" (Меки вештини)
   
За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.

Со почит,

Борислав Aтанасовски
Претседател на ИОРРМ

 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive