map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Оглас за вработување во ИОРРМ

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2019 година

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2019 година

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор – (ОБНОВЕНО)

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) објавува повик за пријавување на интерес за одржување на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) во 2019 година.

Предвидено е предавањата во 2019 година да се одржат во следните термини и на следните локации:

  1. 19 април 2019 година, хотел Холидеј Инн - Скопје, 8 часа КПУ (заеднички настан со ЗВРМ).
  2. 30 и 31 мај 2019 година, хотел Холидеј Инн - Скопје, 16 часа КПУ (2 дена по 8 КПУ часа).
  3. 25 - 27 септември 2019 година, хотел Сириус - Струмица, 20 часа КПУ (2 дена по 8 КПУ часа и 1 ден со 4 КПУ часа).
  4. 17 и 18 окотмври 2019 година,хотел Холидеј Инн - Скопје, 16 часа КПУ (2 дена по 8 КПУ часа).
  5. 28 и 29 ноември 2019 година, хотел Холидеј Инн - Скопје, 16 часа КПУ (2 дена по 8 КПУ часа).
  6. Датумите за одржување работилници и други поединечни настани ќе бидат дополнително утврдени.
  7. Електронско следење на КПУ ќе се спроведе во последните две седмици на декември 2019 година.

Ве молиме доколку сте заинтересирани за одржување на предавање за одредени теми за датумите наведените под точки 2, 3, 4 и 5 погоре, најдоцна до 19 мај 2019 година, да доставите предлог со програма за предавањето, со наведен датум и времетраење на предавањето, на е-пошта gensec@iorrm.org.mk или на адресата на ИОРРМ (ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, 1000 Скопје). .

Повикот за пријавување интерес за одржување предавања за КПУ се однесува на физички и правни лица. Во случај кога интересот го изразува правно лице, ве молиме да доставите информација за лицата кои ќе бидат ангажирани како предавачи.

Предложените теми на предавањата согласно Годишната програма за КПУ за 2019 година, која што е објавена на веб страната на ИОРРМ во делот КПУсовршување, се следните:

Одржување на обука за сите членови на ИОРРМ:

Бр. Наслов
   
1 МСФИ и ажурирање на МСФИ (2018 – 2019 год.)
Обработка на актуелни теми, генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени.
Актуелни теми (предлог):
1.1 Генерален преглед на главните промени на МСФИ во дадениот период и преглед на последните промени
1.2 МСФИ за МСЕ - преглед на последните промени
1.3 МСС 12 - Даноци на добивка
1.4 МСФИ 2 - Плаќање врз основа на акции
1.5 МСФИ 4 - Договори за осигурување
1.6 МСФИ 9 - Финансиски инструменти
1.7 МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи
1.8 МСФИ 16 – Наеми
   
2 МСР и ажурирање на МСР (2018 – 2019 год.)
Обработка на актуелни теми од ревизијата и преглед на главните промени во МСР во дадениот период
Актуелни теми (предлог):
2.1 Генерален преглед на главните промени на МСР во дадениот период
2.2 МСР 210 - Договарање на условите на ревизорскиот ангажман
2.3 МСР 220 - Контрола на квалитет за ревизија на финансиските извештаи
2.4 МСР 230 - Ревизорска документација
2.5 МСР 240 - Одговорност на ревизорот во однос на измама во ревизија на финансиските извештаи
2.6 МСР 320 - Материјалност во планирање и извршување на ревизијата
2.7 МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици
2.8 МСР 450 - Оценка на погрешните прикажувања идентификувани во текот на ревизијата
2.9 МСР 500 - Ревизорски доказ
2.10 МСР 530 - Метода на примерок на ревизијата
2.11 МСР 600 - Посебни разгледувања – Ревизии на финансиски извештаи на групација (вклучувајќи ја и работата на ревизорот на компонента)
2.12 МСР 620 - Користење на работата на експерт на ревизорот
2.13 МСР 710 - Споредливи информации – кореспондирачки податоци и споредбени финансиски извештаи
   
3 Контрола на квалитет во ревизијата
Преглед на стандардите за контрола на квалитет, поставеноста на контролата на квалитетот во ИОРРМ, генерално сублимирање на наодите од спроведените контроли на квалитет и методологија за проверки на контрола на квалитет.
   
4 Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители и негово ажурирање
Обработка на актуелни теми од делот на етиката и преглед на промените настанати по ажурирањето на Кодексот на етика
   
5 Даноци
Промена на регулативата од даночната сфера.
Актуелни теми.
   
6 Законска регулатива
Статутарни промени.
Корпоративно право во делот на финансиското известување и ревизијата.
   
7 Информатичка технологија
Користење на експерт за ИТ технологии при ревизија на финансиски извештаи (Journal Entry Testing) Специфики на ревизијата во информатичко опкружување, трендови и новитети во информатичката технологија. Ревизија на ИТ системите, Можности за примена на ИТ во ревизијата
   
8 Актуелни теми - други професионални и регулаторни тела
8.1 Здружение на внатрешни ревизори на Македонија
8.2 Народна банка на Република Северна Македонија
8.3 Агенција за супервизија на осигурувањето
8.4 Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија
8.5 Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија
8.6 Централен регистар на Република Северна Македонија
8.7 Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
8.8 Управа за финансиско разузнавање
8.9 "Дирекција за заштита на лични податоци
8.10 "Soft skills" (Меки вештини)
  Панел дискусии
  Панел дискусии на актуелни теми и проблеми со кои се соочуваат ревизорите, кои што ќе бидат водени од страна на избран модератор - професионалец во областа предмет на панелот, или од професијата. На панел дискусиите треба да се повикаат гости, професионалци или претставници на релевантни засегнати институции кои ќе имаат свое излагање и ќе учествуваат во дискусија на прашања по темата. Темата организирана како панел дискусија да трае минимум 2 часа. Овие часови се вклучени во вкупниот број на часови предвидени за одреден датум. За 2019 година се предлагаат панел дискусија со претставници на регулаторните тела и панел дискусија со претставници на бизнис заедницата.
  Вкупно КПУ часа за 2019 од предавањата
  За подготовка на одржано предавање од страна на член на ИОРРМ се признава број на часови за КПУ кои се еднакви на два пати по должината на предавањето во рамки на семинарот. За секој ден на одржаните семинари се признаваат КПУ часови согласно програмата за тој ден на настанот.

Со почит,

Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРМ
Тел. + 389 (0)2 3227 599
Факс. +389 (0)2 3296 349

Е-пошта. gensec@iorrm.org.mk
www.iorrm.org.mk

 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive