map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Оглас за вработување во ИОРРМ

Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2019 година

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2019 година

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор – (ОБНОВЕНО)

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 
wcoa
 

 
   

Совет за унапредување и надзор на ревизијата
http://www.sunr.mk

Министерство за финансии на Република Македонија
www.finance.gov.mk

Народна банка на РМ
www.nbrm.gov.mk

Службен весник на РМ
www.slvesnik.com.mk

Централен регистeр на РМ
www.crm.org.mk

International Federation of Accountants
www.ifac.org

International Accounting Standards Board
www.iasb.org

International Organisation of Supreme Audit Institutions
www.intosai.org

International Association of Insurance Supervisors
www.iasweb.org

Institute of Internal Auditors
www.theiia.org

Basel Committee on Banking Supervision
www.bis.org

The Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS)
http://www.worldbank.org/cfrr

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive