map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Покана за пријавување за електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржи од 17 до 31.12.2018 година

Покана за учество на 24-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   

Совет за унапредување и надзор на ревизијата
http://www.sunr.mk

Министерство за финансии на Република Македонија
www.finance.gov.mk

Народна банка на РМ
www.nbrm.gov.mk

Службен весник на РМ
www.slvesnik.com.mk

Централен регистeр на РМ
www.crm.org.mk

International Federation of Accountants
www.ifac.org

International Accounting Standards Board
www.iasb.org

International Organisation of Supreme Audit Institutions
www.intosai.org

International Association of Insurance Supervisors
www.iasweb.org

Institute of Internal Auditors
www.theiia.org

Basel Committee on Banking Supervision
www.bis.org

The Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening (REPARIS)
http://www.worldbank.org/cfrr

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive