map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 27, 28 и 29 септември 2017 година

Покана за пријавување на едукатори за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор (Обновено)

Известување/Препорака до друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во врска со ревизорските стандарди кои што се во примена при спроведување на законските ревизии

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2017 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   
ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
Органи на Институтот:
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Борислав Атанасовски
  • Антонио Велјанов
  • Љубе Ѓорѓиевски
  • Душко Апостоловски
  • Драган Димитров
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Александар Аризанов
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Стамен Стојаноски
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
Комисии на Институтот:
 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Јане Иванов
  • Анита Бошкова
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Бојан Петрески
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Дијана Делимитова
  • Наташа Боцевска Линин
  • Владимир Зоговиќ
  • Мико Кацарски
  • Весна Гешков Кувенџиска
  • Миа Јовановиќ
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Маја Лазароска
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Љубица Јоанидис
  • Жарко Михајловски
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Сашка Бошковска - Богдановска
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Христина Келемен (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Ирена Стојковска
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Борислав Оречовски
  • Николина Неновска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гордана Никушевска
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јасна Дуковска Јегени
  • Сузана Ставриќ
 • Комисија за спроведување на стручниот испит:
  • Виолета Стојановска Петровска (Претставник овластен од министерот за финансии)
  • Христина Келемен (в.д. Претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РМ)
  • Борислав Атанасовски (Претседател на Институтот на овластени ревизори на РМ)
  • Катарина Динева - Зикова
  • Добрила Апостолова
 • Комисија за ревизија на одржаните стручни испити:
  • Марина Станојкова Арсовски (Претставник од Министерството за финансии на РМ)
  • Бобан Стојаноски (Претставник од Министерството за финансии на РМ)
  • Срѓан Ранѓеловиќ
  • Марија Божиновски
  • Лидија Трпевска
 
      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive