map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Поканa за учество на 21-та седница на Собранието на ИОРРМ (22 јуни 2017 година)

Повик за пријавување на испити за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 14, 15 и 16 јуни 2017 година

Покана за пријавување на едукатори за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор (Обновено)

Известување/Препорака до друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци во врска со ревизорските стандарди кои што се во примена при спроведување на законските ревизии

Повик за пријавување интерес за одржување предавања за Континуирано професионално усовршување во 2017 година

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   

22.06.2017

Покана за учество на 21-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 21-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 22 јуни 2017 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 03 јули 2017 година (понеделник), во 13.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 3, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

Ве молиме, најдоцна на 17 јуни 2017 година, да го потврдите присуството на 21-та седницата на Собранието на ИОРРМ на телефон (02) 3227 599 или на е-пошта: contact@iorrm.org.mk .

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

05.06.2017

Покана за учество на 21-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 21-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 22 јуни 2017 година (четврток) во 14.00 часот, во просториите на Економски факултет – Скопје, Амфитеатар 2.

Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за спроведување на избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 2. Избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 3. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 4. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година:

  a. Извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година и Годишна сметка на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

  б. Извештај на Надзорниот одбор за годишната сметка и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2016 година.

 5. Потврдување на Одлука за назначување на член на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги.
 6. Усвојување на Правилник за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРРМ.
 7. Усвојување на резултатите од изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 13 јуни 2017 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

По однос на точка 2 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на органите и комисиите на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, најдоцна на 13 јуни 2017 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот се дадени како материјал за точка 2 од предлог дневниот ред (погоре).

Ве молиме, најдоцна на 17 јуни 2017 година, да го потврдите присуството на 21-та седницата на Собранието на телефон (02) 3227 599 или на е-пошта: contact@iorrm.org.mk .

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

15.05.2017

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ)

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе ја спроведе првата група на настани за континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори, членови на ИОРРМ, за 2017 година, согласно член 28 од Законот за ревизија. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2017 година.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните што ќе се одржат на 14, 15 и 16 јуни 2017 година, во Хотел Метропол – Охрид.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 14 и 15 јуни и 1.000,00 денари на ден за едно лице за предавањата на 16 јуни 2017 година.

Ги повикуваме сите заинтересирани овластени ревизори да го пријават своето учество на настаните, најдоцна до 05 јуни 2017 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mkили на телефон (02) 3227 599. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 07 јуни 2017 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

 • Цел на дознака: Уплата заКПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
 • Назив на примачот: ИОРРМ Скопје;
 • Банка на примачот: Стопанска банка АД Скопје;
 • Сметка: 200001330719615.

Сместување во Хотел Метропол:
Обезбедени се следните цени (по лице на ден):
Еднокреветна соба: 2.900,00 денари (полн пансион)
Двокреветна соба: 2.300,00 денари (полн пансион)

Ве молиме, најдоцна до 05 јуни 2017 година, резервацијата за сместување во хотел Метропол да ја направите преку испраќање на следниот формулар, на факс: 046/277-212 или на е-пошта: sales@metropol-ohrid.com.mk, или доколку не го користите формуларот, да нагласите дека резервацијата е за учество на предавањата организирани од Институтот на овластени ревизори на РМ. Ве известуваме дека капацитетот во хотел Метропол е ограничен, и по пополнување на истиот сместувањето ќе биде во хотел Белви. Лицата кои ќе бидат сместени во хотел Белви, ќе имаат појадок во истиот хотел, а ручекот и вечерата ќе бидат во хотел Метропол.

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Следните групи на настани за КПУ ќе се одржат на 27, 28 и 29 септември 2017 година во Хотел Сириус – Струмица, и на 29 и 30 ноември, и 01 декември 2017 година во Скопје. Програмата за овие настани и повеќе информации ќе добиете дополнително, а воедно информациите редовно ќе бидат ажурирани на веб странатана ИОРРМ, во делот за КПУ.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

22.11.2016

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Универзитетот Американ колеџ Скопје потпишаа договор за академска соработка. Договорот има за цел страните да соработуваат за создавање на можност за формирање на испитен центар на “Association of Chartered Certified Accountants” (ACCA) во Македонијa како и соработка на полето на обуката, продлабочување на знаењата и разменување на искуства за истражувањата и развојните процеси од заеднички интерес.

26.08.2016

Почитувани,

На 17 август 2016 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK). Договорот предвидува соработка во неколку области:

 • Спроведување на акциските планови за подобрување на усогласеноста со стандардите на IFAC.
 • Обука за членовите на двете организации.
 • Спроведување на контрола на квалитет на ревизорските услуги.
 • Други прашања од заеднички интерес.

15.02.2013

На 15 февруари 2013 година, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Комората на ревизори на Република Азербејџан.

27.12.2012

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСР 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ
19.12.2011

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСФИ 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСФИ 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ

08.06.2010

2009 Macedonian IFRS CD - Меѓународни стандарди за финансиско известување (IFRS ®) МСФИ Официјални објави како што беа издадени на 1 јануари 2009 година
Опис

Меѓународни стандарди за финансиско известување 2009 е единственото официјално издание на консолидираниот текст на авторитативните објави на ОМСС.

Овој диск ја претставува последната верзија на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), КТМФИ и ПКТ Толкувања и поткрепувачки документи—илустративни примери, упатства за воспоставување, основи за заклучоци и спротивни мислења—како што беа издадени од ОМСС на 1 јануари 2009 година.

Датум на издавање: мај 2010 година
ISBN: 978-608-65124-1-5
Цена: 5.900,00 денари

Пријави интерес преку е-пошта или на тел. 02 3227 599

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive