map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Покана за учество на 24-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   

23.11.2018

Покана за учество на 24-та седница на Собранието
на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 24-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 14 декември 2018 година (петок) во 13.00 часот, во просториите на Економски факултет – Скопје, Амфитеатар 2.

Предлог дневен ред за седницата:

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 07 декември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

Предлог за изменување и дополнување на дневниот ред за закажаната 24-та седница на Собранието на ИОРРМ на 14.12.2018 година, доставен од Борислав Атанасовски и Љупчо Пецев

Ве молиме, најдоцна на 07 декември 2018 година, да го потврдите присуството на 24-та седницата на Собранието на е-пошта: contact@iorrm.org.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

08.11.2018

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје
(28.11 – 30.11.2018 година)

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе ја спроведе третата група на настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2018 година, согласно член 28 од Законот за ревизија. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2018 година.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице.

Ги повикуваме сите заинтересирани овластени ревизори да го пријават своето учество на настаните, најдоцна до 22 ноември 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 23 ноември 2018 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

12.09.2018

Покана за учество на Работилница 1 на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на ризици“ и Работилница 2 на тема „ Извршување на ревизорски постапки “

Почитувани,

Ве известуваме дека Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) повторно ќе ги спроведе следните работилници:

1. Работилница 1 (на 15 и 16 октомври 2018 година) – ‘Планирање на ревизијата и идентификување на ризици’.


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

2. Работилница 2 (на 17 и 18 октомври 2018 година) – ‘Извршување на ревизорски постапки’. Покана за Работилница 2 Програма за Работилница 2


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

Во Поканата и Програмата за двете работилници може да најдете повеќе информации. Надоместокот за присуство за секоја работилница посебно изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена.

Рок за пријавување на учество е 02 октомври 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk , при што ќе наведете за која работилница се пријавувате. Може да пријавите учество и на двете работилници. Бројот на учесници е ограничен, како што е наведено во поканата.

Напомена. Работилниците ќе се одржат само доколку има доволен број на пријавени слушатели

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

31.08.2018

Покана за учество на 23-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 23-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 26 септември 2018 година (среда) во 13.00 часот, во хотел Сириус, Струмица. Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за спроведување на избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 2. Избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 3. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 4. Потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на органите на ИОРРМ, донесена од Надзорниот одбор на ИОРРМ. ;
 5. Потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРРМ, донесена од Управниот одбор на ИОРРМ.
 6. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2017 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2017 година:
 7. Усвојување на Одлука за измена на Статутот на ИОРРМ.
  7а. Предлог за измена на Статутот, доставен од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги -НОВО
 8. Усвојување на резултатите од изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 12 септември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид

По однос на точка 2 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на органите и комисиите на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на 12 септември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок, како и предлози за лица на кои им е изречена дисциплинска мерка од страна на ИОРРМ или СУНРРМ, нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРМ како материјал за точка 2 од предлог дневниот ред.

Ве молиме, најдоцна на 17 септември 2018 година, да го потврдите присуството на 23-та седницата на Собранието на телефон (02) 3227 599 или на е-пошта: gensec@iorrm.org.mk.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

26.02.2018

Покана за Работилница на тема „ Извршување на ревизорски постапки “ што ќе се одржи на 22 и 23 март 2018 година

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) организира работилница на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на ризици“ каде што преку обработка на студија на случај ќе бидат вклучени следните области:

 • Ревизорски постапки за приходи;
 • Ревизорски постапки за набавки
 • Ревизорски постапки за плати
 • Ревизорски постапки за пари и готовина
 • Ревизорски постапки за останати процеси
 • Ревизорски постапки за метода на примерок
 • Завршни ревизорски постапки
 • Континуитет – практичен случај

Работилницата ќе се одржи на 22 и 23 март 2018 година, од 09.00 до 17.00 часот, во просториите на Економски факултет - Скопје.

Цел на работилницата. Спроведување на обука за практична примена на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) која што ќе им помогне на ревизорите во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци да развијат ревизорски алатки што ќе ги применуваат во праксата за документирање на спроведувањето на ревизорски процедури и постапки.

Целна група на слушатели. Ревизори вработени во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци, кои што имаат одредено искуство во ревизијата, во група од минимално 15 лица до максимално 25 лица.

Предавачи. Гоце Христов, Ненад Ранѓеловиќ, Милена Јованова и Костадин Пецев, овластени ревизори, членови на ИОРРМ.

Признаени часови за КПУ. На овластени ревизори кои ќе присуствуваат на работилницата ќе им бидат признаени 16 часа КПУ за 2018 година.

Рокот за пријавување на присуство е 12 март 2018 година на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Надоместокот за присуство на работилницата изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена. Уплатата треба да се изврши најдоцна до 15 март 2018 година.

Напомена. Работилницата ќе се одржи само доколку има доволен број на пријавени слушатели.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

21.12.2017

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2017 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2017 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 22 декември 2017 година до 5 јануари 2018 година. Во предавањето се вклучени следните три презентации:

1. МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти

2. МСР 250 - Разгледување на законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи; МСР 300 - Планирање на ревизијата на финансиски извештаи; МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици и МСР 520 - Аналитички постапки (согласно барањата на МСР 315)

3. Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители - NOCLAR и новите предизвици пред ревизорската професија

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 29 декември 2017 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2017 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.
Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx . Откако ќе се регистрирате, за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што ќе се регистрирате.
За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на 3227 599.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ

19.10.2017

Договор за соработка помеѓу Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија

На 18 октомври 2017 година, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија (ИСОС) и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпишаа Договор за соработка, со кој што оквирно ги утврдуваат заедничките активности поврзани со сметководствената и ревизиската професија, со цел развој на двете професии и заеднички интерес на своите членови.

Договорот предвидува соработка во неколку области: соработка меѓу двата институти во преведување на релевантните меѓународни стандарди и Кодексот за етика на професионални сметководители на IFAC; соработка во приближување на сметководствените и ревизиските информации со практични решенија; размена на информации и искуства при организација на проверка на знаењето од областа на законската регулатива во Република Македонија и меѓународните стандарди кои што се релевантни за двете професии; унапредување на меѓусебните односи и соработка на подрачјето на едукативните програми, конференции, обуки; соработка на заеднички проекти, стручни публикации и прирачници.

Во рамките на оваа соработка, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија се обврзува на своите членови да им ги признае часовите за Континуирано професионално усовршување (КПУ) остварени со присуство на настаните за КПУ организирани од страна на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија за своите членови (овластени ревизори), за што ИОРРМ издава соодветна потврда.

Договор го потпишаа претседателката на ИСОС, м-р Ленче Папазовска и претседателот на ИОРРМ, Борислав Атанасовски, а на свечениот настан присуствуваа и Орхан Рамадани, член на Управниот одбор на ИСОС, Драган Митковски, претседавач на Собранието на ИСОС, како и Љубе Ѓорѓиевски, Драган Димитров, Крсто Несторов и Стојан Јорданов, членови на Управен одбор на ИОРРМ.

22.11.2016

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Универзитетот Американ колеџ Скопје потпишаа договор за академска соработка. Договорот има за цел страните да соработуваат за создавање на можност за формирање на испитен центар на “Association of Chartered Certified Accountants” (ACCA) во Македонијa како и соработка на полето на обуката, продлабочување на знаењата и разменување на искуства за истражувањата и развојните процеси од заеднички интерес.

26.08.2016

Почитувани,

На 17 август 2016 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK). Договорот предвидува соработка во неколку области:

 • Спроведување на акциските планови за подобрување на усогласеноста со стандардите на IFAC.
 • Обука за членовите на двете организации.
 • Спроведување на контрола на квалитет на ревизорските услуги.
 • Други прашања од заеднички интерес.

15.02.2013

На 15 февруари 2013 година, Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Комората на ревизори на Република Азербејџан.

27.12.2012

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСР 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ
19.12.2011

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСФИ 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСФИ 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ

08.06.2010

2009 Macedonian IFRS CD - Меѓународни стандарди за финансиско известување (IFRS ®) МСФИ Официјални објави како што беа издадени на 1 јануари 2009 година
Опис

Меѓународни стандарди за финансиско известување 2009 е единственото официјално издание на консолидираниот текст на авторитативните објави на ОМСС.

Овој диск ја претставува последната верзија на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), КТМФИ и ПКТ Толкувања и поткрепувачки документи—илустративни примери, упатства за воспоставување, основи за заклучоци и спротивни мислења—како што беа издадени од ОМСС на 1 јануари 2009 година.

Датум на издавање: мај 2010 година
ISBN: 978-608-65124-1-5
Цена: 5.900,00 денари

Пријави интерес преку е-пошта или на тел. 02 3227 599

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive