map мапа contact контакт contact форум contact ONLINE ПРЕДАВАЊА
EN
организација
прописи
акти
регистри
соопштенија
меморандуми
континуирано професионално усовршување
испит
огласи
линкови
  Институт на Овластени Ревизори

Aктуелни соопштенија:

Повик за пријавување на интерес за подготвувачи на испитни прашања за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

Покана за пријавување за електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржи од 17 до 31.12.2018 година

Покана за учество на 24-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор

Повик за пријавување на интерес за координатор и оценувачи за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор

msc

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Ул. 11 Октомври
бр. 52А/1 - 3
1000 Скопје
Р. Македонија

Телефон: (02) 3227-599
Телефакс: (02) 3296-349
Е-пошта: contact@iorrm.org.mk

 
wcoa
 

 
   

17.12.2018

Покана за учество на 24-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 24-та седница на Собранието на ИОРРМ која што беше закажана за 14 декември 2018 година не се одржа заради неостварен кворум за работа. Седницата се презакажува за 21 декември 2018 година (петок), во 13.00 часот, и ќе се одржи во Амфитеaтар 2, Економски факултет - Скопје. Согласно член 22 од Статутот на ИОРРМ, на седницата ќе се одлучува по точките од предлог дневниот ред за првобитно закажаната седница.

Ве молиме, да го потврдите присуството на 24-та седница на Собранието на ИОРРМ на е-пошта: contact@iorrm.оrg.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

14.12.2018

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2018 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2018 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 17 до 31 декември 2018 година. Во предавањето се вклучени следните три презентации:

1. МСР 315 -Идентификување и проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување преку разбирање на ентитетот и неговото опкружување и измените на МСР

2. Развивање на ефективни ревизорски програми за работа (внатрешна ревизија)

3. МСС 8 - Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки

4. МСС 24 - Обелоденувања за поврзани страни

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 26 декември 2018 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2018 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.
Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx . Откако ќе се регистрирате, за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што ќе се регистрирате.
За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на 3227 599.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

23.11.2018

Покана за учество на 24-та седница на Собранието
на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 24-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 14 декември 2018 година (петок) во 13.00 часот, во просториите на Економски факултет – Скопје, Амфитеатар 2.

Предлог дневен ред за седницата:

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 07 декември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид.

Предлог за изменување и дополнување на дневниот ред за закажаната 24-та седница на Собранието на ИОРРМ на 14.12.2018 година, доставен од Борислав Атанасовски и Љупчо Пецев

Ве молиме, најдоцна на 07 декември 2018 година, да го потврдите присуството на 24-та седницата на Собранието на е-пошта: contact@iorrm.org.mk .

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

08.11.2018

Покана за пријава на учество на предавања за Континуирано професионално усовршување (КПУ) што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје
(28.11 – 30.11.2018 година)

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе ја спроведе третата група на настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2018 година, согласно член 28 од Законот за ревизија. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2018 година.

На следниот линк можете да најдете Распоред на настаните што ќе се одржат на 28, 29 и 30 ноември 2018 година, во просториите на Хотел Холидеј Ин, Скопје.

Цената за посетување на настаните е 2.000,00 денари на ден за едно лице.

Ги повикуваме сите заинтересирани овластени ревизори да го пријават своето учество на настаните, најдоцна до 22 ноември 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Уплатата за посетување на настаните треба да се изврши најдоцна до 23 ноември 2018 година, и тоа на фактура по Ваше барање или на следниот начин:

Цел на дознака: Уплата за КПУ за датум(и) на настанот за Име и презиме на учесникот;
Назив на примачот: ИОРРМ Скопје
Банка на примачот: Стопанска банка ад Скопје;
Сметка: 200001330719615

Материјали: При пријавување за учество на настаните, Ве молиме задолжително да не известите доколку сте заинтересирани за печатен материјал.

Со почит,
Драган Димитров
Претседаттел на ИОРРМ

12.09.2018

Покана за учество на Работилница 1 на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на ризици“ и Работилница 2 на тема „ Извршување на ревизорски постапки “

Почитувани,

Ве известуваме дека Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) повторно ќе ги спроведе следните работилници:

1. Работилница 1 (на 15 и 16 октомври 2018 година) – ‘Планирање на ревизијата и идентификување на ризици’.


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

2. Работилница 2 (на 17 и 18 октомври 2018 година) – ‘Извршување на ревизорски постапки’. Покана за Работилница 2 Програма за Работилница 2


Покана за Работилница 1 Програма за Работилница 1

Во Поканата и Програмата за двете работилници може да најдете повеќе информации. Надоместокот за присуство за секоја работилница посебно изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена.

Рок за пријавување на учество е 02 октомври 2018 година, на е-пошта contact@iorrm.org.mk , при што ќе наведете за која работилница се пријавувате. Може да пријавите учество и на двете работилници. Бројот на учесници е ограничен, како што е наведено во поканата.

Напомена. Работилниците ќе се одржат само доколку има доволен број на пријавени слушатели

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

31.08.2018

Покана за учество на 23-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ)

Почитувани,

Ве известуваме дека 23-та седница на Собранието на ИОРРМ ќе се одржи на 26 септември 2018 година (среда) во 13.00 часот, во хотел Сириус, Струмица. Предлог дневен ред за седницата:

 1. Избор на членови на Работна група за спроведување на избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 2. Избор на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.
 3. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Собранието на ИОРРМ.
 4. Потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на органите на ИОРРМ, донесена од Надзорниот одбор на ИОРРМ. ;
 5. Потврдување на Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРРМ, донесена од Управниот одбор на ИОРРМ.
 6. Усвојување на Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2017 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРРМ за годината која завршува на 31 декември 2017 година:
 7. Усвојување на Одлука за измена на Статутот на ИОРРМ.
  7а. Предлог за измена на Статутот, доставен од Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги -НОВО
 8. Усвојување на резултатите од изборот на членови на комисиите и органите на ИОРРМ.

Како членови на ИОРРМ, доколку имате предлози за изменување и дополнување на предлог дневниот ред или материјалите за точките од предлог дневниот ред, истите можете да ги доставите до генералниот секретар на ИОРРМ на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна до 12 септември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок нема да бидат земени предвид

По однос на точка 2 од предлог дневниот ред, предлозите за избор на нови членови на органите и комисиите на ИОРРМ, поддржани од 5 членови (овластени ревизори) на ИОРРМ, се доставуваат до генералниот секретар на ИОРРМ, на адресата на ИОРРМ (Ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, Скопје), најдоцна на 12 септември 2018 година. Пристигнатите предлози по истекот на наведениот рок, како и предлози за лица на кои им е изречена дисциплинска мерка од страна на ИОРРМ или СУНРРМ, нема да бидат земени предвид. Списоците на членови на кои им истекува мандатот ќе бидат достапни на веб страната на ИОРРМ како материјал за точка 2 од предлог дневниот ред.

Ве молиме, најдоцна на 17 септември 2018 година, да го потврдите присуството на 23-та седницата на Собранието на телефон (02) 3227 599 или на е-пошта: gensec@iorrm.org.mk.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

26.02.2018

Покана за Работилница на тема „ Извршување на ревизорски постапки “ што ќе се одржи на 22 и 23 март 2018 година

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) организира работилница на тема „Планирање на ревизијата и идентификување на ризици“ каде што преку обработка на студија на случај ќе бидат вклучени следните области:

 • Ревизорски постапки за приходи;
 • Ревизорски постапки за набавки
 • Ревизорски постапки за плати
 • Ревизорски постапки за пари и готовина
 • Ревизорски постапки за останати процеси
 • Ревизорски постапки за метода на примерок
 • Завршни ревизорски постапки
 • Континуитет – практичен случај

Работилницата ќе се одржи на 22 и 23 март 2018 година, од 09.00 до 17.00 часот, во просториите на Економски факултет - Скопје.

Цел на работилницата. Спроведување на обука за практична примена на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) која што ќе им помогне на ревизорите во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци да развијат ревизорски алатки што ќе ги применуваат во праксата за документирање на спроведувањето на ревизорски процедури и постапки.

Целна група на слушатели. Ревизори вработени во мали и средни ревизорски друштва и кај овластени ревизори - трговци поединци, кои што имаат одредено искуство во ревизијата, во група од минимално 15 лица до максимално 25 лица.

Предавачи. Гоце Христов, Ненад Ранѓеловиќ, Милена Јованова и Костадин Пецев, овластени ревизори, членови на ИОРРМ.

Признаени часови за КПУ. На овластени ревизори кои ќе присуствуваат на работилницата ќе им бидат признаени 16 часа КПУ за 2018 година.

Рокот за пријавување на присуство е 12 март 2018 година на е-пошта contact@iorrm.org.mk. Надоместокот за присуство на работилницата изнесува 6.000,00 денари по учесник за два дена. Уплатата треба да се изврши најдоцна до 15 март 2018 година.

Напомена. Работилницата ќе се одржи само доколку има доволен број на пријавени слушатели.

Со почит,

Борислав Атанасовски
Претседател на ИОРРМ

21.12.2017

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2017 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2017 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 22 декември 2017 година до 5 јануари 2018 година. Во предавањето се вклучени следните три презентации:

1. МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти

2. МСР 250 - Разгледување на законите и прописите во ревизијата на финансиските извештаи; МСР 300 - Планирање на ревизијата на финансиски извештаи; МСР 330 - Одговори на ревизорот на проценетите ризици и МСР 520 - Аналитички постапки (согласно барањата на МСР 315)

3. Кодекс на етика на МФС за професионални сметководители - NOCLAR и новите предизвици пред ревизорската професија

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 29 декември 2017 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2017 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.
Предавањето може да го проследите на следниот линк http://www.iorrm.org.mk/najava.aspx . Откако ќе се регистрирате, за сите следни чекори ќе бидете известувани на е-маил адресата со која што ќе се регистрирате.
За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на 3227 599.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ

27.12.2012

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСР 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСР 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ
19.12.2011

Доделување на бесплатен примерок на ЦД МСФИ 2009 година.

Почитувани членови на ИОРРМ,

Ве известуваме дека Управниот одбор на ИОРРМ донесе Одлука за доделување на бесплатен примерок на ЦД-то МСФИ 2009 година за сите членови на Институтот. Членовите ЦД-то можат да го подигнат во просториите на Институтот, секој работен ден.

Со почит,
Борислав Атанасовски
Претседаттел на ИОРРМ

08.06.2010

2009 Macedonian IFRS CD - Меѓународни стандарди за финансиско известување (IFRS ®) МСФИ Официјални објави како што беа издадени на 1 јануари 2009 година
Опис

Меѓународни стандарди за финансиско известување 2009 е единственото официјално издание на консолидираниот текст на авторитативните објави на ОМСС.

Овој диск ја претставува последната верзија на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), КТМФИ и ПКТ Толкувања и поткрепувачки документи—илустративни примери, упатства за воспоставување, основи за заклучоци и спротивни мислења—како што беа издадени од ОМСС на 1 јануари 2009 година.

Датум на издавање: мај 2010 година
ISBN: 978-608-65124-1-5
Цена: 5.900,00 денари

Пријави интерес преку е-пошта или на тел. 02 3227 599

      Институт за Овластени Ревизори, Јануари 2007. Сите права се задржани.
Изработка и хостирање: UnetInteractive