Покана за КПУ настан – 18 мај 2023 година (7 КПУ часа)

08-05-2023

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 18 мај 2023 година (четврток), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Настанот се спроведува во соработка со Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРРСМ). За учество на настанот ќе се признаваат 7 (седум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ, и внатрешните ревизори - членови на ЗВРРСМ.

Програма за КПУ - 18 мај 2023 година (четврток), од 09.30 до 16.30 часот, 7 КПУ часа (Информативен леток за КПУ настан 18 мај 2023). Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Одлуката за измена на Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ е дадена на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 15 мај 2023 година, преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на18 мај 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ