Заклучоци и насоки на Комисијата за контрола за квалитет поврзани со прашањето за собирање ревизорски докази во врска со постоењето и состојбата на залихите во услови кога физичкото присуство на попис е неизводливо

25-12-2020

Заклучоци и насоки на Комисијата за контрола за квалитет поврзани со прашањето за собирање ревизорски докази во врска со постоењето и состојбата на залихите во услови кога физичкото присуство на попис е неизводливо