Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK)

26-08-2016

На 17 август 2016 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK). Договорот предвидува соработка во неколку области:

  • Спроведување на акциските планови за подобрување на усогласеноста со стандардите на IFAC.
  • Обука за членовите на двете организации.
  • Спроведување на контрола на квалитет на ревизорските услуги.
  • Други прашања од заеднички интерес.