КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) ќе спроведе електронско следење на Континуирано професионално усовршување (КПУ) на овластените ревизори за 2023 година. Настанот за КПУ е во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2023 година.

Е-КПУ настанот (8 КПУ часа) со следната Програма, ги вклучува следните презентации:

  1. Oсврт на најважните барања на стандардот и делокругот, практични примери, дизајнирање и спроведување на ревизорски постапки, и сумаризација на најважните поенти:
- МСС 10 Настани по периодот на известување
- МСР 560 – Последователни настани
- МСС 19 – Бенефиции (Користи) за вработените

- МСР 402, Ревизорски разгледувања во врска со ентитети кои користат услужни организации

- МСР 620, Користење на работата на стручно лице на ревизорот

- МСР 450, Оценка на погрешните прикажувања идентификувани во текот на ревизијата – (Благица Шорева, овластен ревизор, ACCA, Менаџер во ревизија, Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје).

2.      Резултати од извршените контроли во циклусот на контроли на квалитет 2022/2023 година и 2021/2022 година (Гоце Христов, овластен ревизор, Наташа Џидрова, овластен ревизор, Комисија за контрола на квалитет на ИОРРСМ).

3.      МСР 610, Користење на работата на интерните ревизори (Марија Божиновски, овластен ревизор, Халк банка АД Скопје).

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 15 до 31 јануари 2024 година. Сите материјали за настанот се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување (КПУ настан одржан на 18 октомври 2023).

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 29 Јануари 2024 година, со пријавување на следниов линк – Пријава. Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое се признаваат 8 часа КПУ за 2023 година, изнесува 8.000,00 денари по лице.

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на линк за Пријава , предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството, кое што можете да го најдете во прилог на оваа порака. Задолжително притиснете на копче “Потврди„ откако ќе го ислушате предавањето, за да се признаат КПУ часовите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599  и 072/ 268-068 или на contact@iorrm.org.mk.

КПУ часови за 2023 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 31 декември 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување од среда 10 јануари 2024 година. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2023 година на 22 јуни, 5 јули, 30 август, 17 октомври, 20 и 22 декември 2023 година, а кои што ќе се признаваат за КПУ часови за 2023 година.

Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да ги проследите во текот на 2023 година, односно следните:

  • КПУ настан што се одржа на 22 јуни 2023 година – Стопанска комора на Северна Македонија и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 7 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 05 јули 2023 година – Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 30 август 2023 година – Искра И.Стојановска, Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 17 октомври 2023 година – PWC и ТП МСФИ Ревизија (се состои од 2 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 20 декември 2023 година – МАЗАРС и Ж. Матејиќ (се состои од 1 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. Програма
  • КПУ настан што се одржа на 22 декември 2023 година – Економски факултет Скопје и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. Програма

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 09 до 31 јануари 2024 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 29 јануари 2023 година, со пријавување на следниов линк – Пријава.

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на линк за Пријава, треба да испратите Барање за следење на настанот/настаните преку пристапување во делот On-line предавања на веб страната на ИОРРСМ, а следејќи ги инструкциите дадени во Упатството, кое што можете да го најдете во прилог на оваа порака. Задолжително притиснете на копче “Потврди„ откако ќе го ислушате предавањето, за да се признаат КПУ часовите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 и 072/ 268-068 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2023 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 31 декември 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од среда 10 јануари 2024 година. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 22 декември 2023 година (петок), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Економски факултет Скопје, во салата за состаноци, во Деканатот и он-лајн присуство (преку платформа – Google Meet).

Програма за КПУ настан. Настанот се спроведува во соработка со Катедрата по сметководство и ревизија, при Економски факлутет Скопје. За учество на настанот ќе се признаваат 4 (четири) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 22 декември 2023 година (петок), од 12.00 до 16.00 часот, 4 КПУ часа. Регистрацијата за настанот е од 11.30 до 12.00 часот.

Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ(пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 19 декември 2023 година (вторник), преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на 22 декември 2023за овластени ревизори и други лица

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Овластените ревизори кои се и сметководители или овластени сметководители, своето учество треба да го пријават само на линкот погоре за овластени ревизори.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КПУ за сметководители и овластени сметководители

На настанот на 22 декември 2023 година (петок) можат да земат учество и сметководители и овластени сметководители само со он-лајн присуство (преку платформа – Google Meet) . Надоместокот за присуство на настанот за сметководители и овластени сметководители е 1.000,00 денари за едно лице за кој што ќе се признаваат 4 (четири) КПУ часови.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 19 декември 2023 година, преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на 22 декември 2023за сметководители и овластени сметководители

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 20декември 2023 година (среда), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Економски факултет Скопје, во салата за состаноци, во Деканатот и он-лајн присуство (преку платформа – Google Meet).

Програма за КПУ настан. За учество на настанот ќе се признаваат 8 (осум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 20 декември 2023 година (среда), од 09.00 до 17.00 часот, 8 КПУ часа. Регистрацијата за настанот е од 08.30 до 09.00 часот.

Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ(пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 18 декември 2023 година (понеделник), преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на 20 декември 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), со физичко присуство во хотел Холидеј Ин Скопје, во сала Милениум 1.

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 8 (осум) КПУ часови по ден, односно 16 (шеснаест) КПУ часови за двата дена за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 17 и 18 октомври 2023 година (вторник и среда), од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа по ден. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари по ден за едно лице, односно 6.000,00 денари за двата дена за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 10 октомври 2023 година (вторник), преку пристапување на следниот линк.

Пријава за учество на 17 и 18 октомври 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2023 година на 22 јуни, 05 јули како и на 30 август 2023 година, а кои што ќе се признаваат за КПУ часови за 2023 година. Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на он-лајн настаните, односно следните:

  • КПУ настан што се одржа на 22 јуни 2023 година – Стопанска комора на Северна Македонија и ИОРРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 7 часа КПУ, надоместок 3.000 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 05 јули 2023 година – Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари. (Програма)
  • КПУ настан што се одржа на 30 август 2023 година – Искра И.Стојановска, Јасна Смилева и Гоце Трајковски (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.500 денари.  (Програма)

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 04 до 30 септември 2023 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 26 септември 2023 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, треба да испратите Барање за следење на настанот/настаните преку пристапување во делот On-line предавања на веб страната на ИОРРСМ, а следејќи ги инструкциите дадени во Упатството (превземи).

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2023 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 31 август 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од понеделник, 04 септември 2023 година. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ 

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) и Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРСМ) организираат заедничка годишна конференција со наслов - Зад кормилото на ревизијата (Steering the Audit Wheel), што ќе се одржи на 27 и 28 септември 2023 година, во хотел Метропол, Охрид. За присуство на конференцијата ќе се признаваат 14 КПУ часа за овластените ревизори и внатрешните ревизори.

Програма за конференцијата. Надоместокот за учество е 6.000,00 денари по учесник.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 18 септември 2023година. Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

НАПОМЕНА: Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добивате натамошни информации во врска со организацијата на конференцијата.

Дополнителни информации за сместување во Хотел Метропол/Белви:

Резервацијата за сместување треба да ја направите на е-пошта: sales@metropol-ohrid.com.mk или на тел. 046/203 001. При тоа треба да нагласите дека резервацијата е за учество на конференцијата.

Од страна на организаторот обезбедени се следните цени за сместување на ден:

Еднокреветна соба:     4.000,00 денари (полн пансион)

Двокреветна соба:       6.150,00 денари (полн пансион)

Ве известуваме дека капацитетот во хотел Метропол/Белви е ограничен.

Доколку не сте сместени во хотел Метропол/Белви не ви следуваат оброци освен ручек со доплата од 620,00 денари како повластена цена за учесници на конференцијата. Ручекот на 28 септември 2023 година е обезбеден од страна на организаторот.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

 Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 30 август 2023 година (среда), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Програмата за КПУ настанот. За учество на настанот ќе се признаваат 4 (четири) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

КПУ настан – 30 август 2023 година (среда), од 10 до 14 часот, 4 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице.

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 24 август 2023 година, преку пристапување на следниот линк.

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

Информации за следни КПУ настани

Воедно Ве информираме дека во наредниот период се планираат следните КПУ настани:

·         27 и 28 септември 2023г. 14 КПУ часа – Конференција во Охрид, поканата е веќе доставена

·         17 и 18 октомври 2023г. 16 КПУ часа – Покана и програма дополнително ќе бидат доставени

·         09 ноември 2023г. 8 КПУ часа – настан во соработка со Светска Банка, покана и програма ќе бидат дополнително доставени

·         Од 04 до 30 септември 2023г. на веб страната на ИОРРСМ ќе биде овозможено следење на претходно спроведени КПУ настани заклучно до 01 септември 2023год., за лицата кои немале можност да присуствуваат на самите настани

За други настани освен горе наведените, навремено ќе Ве информираме.

Статусот на остварени КПУ часови за 2023 година (заклучно со 01 август 2023 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување, од 15 август 2023г. вторник.  Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

 
 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2023 година. Настанoт ќе се одржи на05 јули 2023 година, среда, од 17 до 21 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2023 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.500,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ(пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Програма за он-лајн КПУ настан- 05 јули 2023 година (среда), од 17 до 21 часот, 4 КПУ часа, што ќе се одржи преку платформата Webex. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 јуни 2023 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

НАПОМЕНА:Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 22 јуни 2023 година (четврток), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Стопанска комора на Северна Македонија, голема сала на 5-ти кат и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Настанот се спроведува во соработка со Стопанска комора на Северна Македонија. За учество на настанот ќе се признаваат 7 (седум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ.

Програма за КПУ – 22 јуни 2023 година (четврток), од 08.30 до 15.00 часот, 7 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ (пречистен текст)  е даден на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 19 јуни 2023 година, преку пристапување на следниот линк

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

 
Со почит,
Татјана Тодоровска

 

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2023 година. Настанот ќе се одржи на 18 мај 2023 година (четврток), како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг - Webex).

Настанот се спроведува во соработка со Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРРСМ). За учество на настанот ќе се признаваат 7 (седум) КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ, и внатрешните ревизори - членови на ЗВРРСМ.

Програма за КПУ - 18 мај 2023 година (четврток), од 09.30 до 16.30 часот, 7 КПУ часа (Информативен леток за КПУ настан 18 мај 2023). Надоместокот за присуство на настанот е 3.000,00 денари за едно лице (Одлуката за измена на Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРСМ е дадена на следниот Линк).

Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 15 мај 2023 година, преку пристапување на следниот линк

Пријава за учество на18 мај 2023

НАПОМЕНА: Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

 
Со почит,
Татјана Тодоровска
Генерален секретар на ИОРРСМ