КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Во рамките на одбележување на 15 години од основањето на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ), во соработка со Економски факултет – Скопје ќе биде спроведен настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) и ќе се признава како 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) преку платформата Cisco WebEx. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 01 јули 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 02 јули 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Економски факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип организира конференција со наслов “ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF COVID-19, CHALLENGES AND PROPOSALS FOR OVERCOMING”, која ќе се одржи он-лајн на 28 и 29 јуни 2021 година. Согласно договор за соработка помеѓу организаторот и ИОРРМ, учеството на настанот (два недделиви дена) ќе се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 28 и 29 јуни 2021 година преку платформата Microsoft Teams и ќе се спроведе на македонски јазик. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 24 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 25 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 28 и 29 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе спроведе он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година, што ќе се одржи на 24 и 25 јуни 2021 година. За присуство на настанот (два недделиви дена) се признаваат 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 21 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 23 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 24 и 25 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство како да се приклучите за следење на настанот, на која платформа ќе биде спроведен и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ