КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) ќе спроведе Е-КПУ за овластените ревизори за 2022 година. Настаните за КПУ се во рамките на Програмата за Континуирано професионално усовршување за 2022 година.

Предавањето ќе биде отворено во период од 10 до 30 јануари 2023 година. Во предавањето се вклучени следните презентации:

 1. Основи на ESG известувањето и препорачани обелоденувања
  МСР 505 – Екстерни конфирмации
  МСР 330 – Одговори на ревизорот на проценетите ризици
  МСР 501 – Специфични разгледувања за селектирани ставки
  МСР 570 - Континуитет

                Благица Шорева, овластен ревизор, ACCA, Менаџер во ревизија, Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје 

 1. Осврт на Извештајот за нациите на Здружението на овластени испитувачи на измами (ACFE) за 2022 година
  Вовед во тестирањето на книжењата во главна книга
  Case study – Пример за реален случај на анализа на тестирање на книжења во главна книга

                Жарко Матејиќ, CISA, CRISC

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ е 27 јануари 2023 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk . Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ за 2022 година, изнесува 7.000,00 денари по лице.

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатство за следење на настанот.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 31 декември 2022 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРСМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2022 година на 04 октомври, 17, 22 и 25 ноември, како и 13 и 22 декември 2022 година, а кои што ќе се признаваат за КПУ часови за 2022година. Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на он-лајн настаните, односно следните:

 • КПУ настан што се одржа на 04 октомври 2022 година - НБРСМ (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари.  (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 17 ноември 2022 година – PWC и MSFI (се состои од 1 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.  (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 22 ноември 2022 година – Павле Зимбаков (се состои од 1 видео снимка)  - 6 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.  (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 25 ноември 2022 година – УФР и АСО (се состои од 1 видео снимка)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.  (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 13 декември 2022 година – Благица Шорева (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари.  (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 22 декември 2022 година – Антикорупција и измами (се состои од 1 видео снимка)  - 7 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.  (Програма)

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 10 до 30 јануари 2023 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 27 јануари 2023 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството (превземи).

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 31 декември 2022 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување. Доколку статусот не се совпаѓа со Вашата евиденција, Ве молиме да не контактирате заради проверка и усогласување.

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) во соработка со Катедрата за сметководство и ревизија на Економски факултет Скопје, при Универзитет “Кирил и Методиј” Скопје организира настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. КПУ настанот ќе се одржи на 22 декември 2022 година, како комбиниран настан, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг). Подолу може да најдете подетални информации.

 1. КПУ настан – 22 декември 2022 година (четврток), од 09.30 до 16.30 часот, 7 КПУ часа. Програмата за настанот. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 18 декември 2022 година, преку пристапување на следниот линк:

Пријава за учество на 22 декември 2022 година

Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 30 ноември 2022 година) е објавен на веб страната на ИОРРСМ и може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Преостанати настани за КПУ за 2022 година. Би сакале да Ве информираме дека овој е последен настан за КПУ за 2022 година. Исто така, ве информираме дека некои од спроведените настани од октомври до декември 2022 година, ќе бидат повторно понудени да се следат во јануари 2023 година преку веб страната на ИОРРСМ, но само за оние лица кои не ги проследиле при првичното спроведување. Во јануари 2023 година ќе биде спроведено и Е-КПУ (8 КПУ часа) за што ќе бидете дополнително известени.

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Тел. + 389 (0)2 3227 599

Факс. +389 (0)2 3296 349

Е-пошта. gensec@iorrm.org.mk

www.iorrm.org.mk

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настанот ќе се одржи на 13 декември 2022 година од 09 до 13 часот за кои што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настаните е 1.000,00 денари за секој ден посебно за едно лице.

 • Програма за он-лајн настанот што ќе се одржи преку платформата Webex. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 11 декември 2022 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 30 ноември 2022 година) ќе биде објавен најдоцна во вторник, 06.12.2022 година и може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Преостанати настани за КПУ за 2022 година. Би сакале да Ве информираме дека за 2022 година преостанува можноста да се организира уште еден КПУ настан на 22 декември 2022 година, за кој ќе се признаваат 6-8 КПУ часови и е-КПУ за кое се признаваат 8 КПУ часови, за штои дополнително ќе ве информираме. Исто така, ве информираме дека некои од спроведените настани од октомври до декември 2022 година, ќе бидат повторно понудени да се следат преку веб страната на ИОРРСМ, но само за оние лица кои не ги проследиле при првичното спроведување.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Тел. + 389 (0)2 3227 599

Факс. +389 (0)2 3296 349

Е-пошта. gensec@iorrm.org.mk

www.iorrm.org.mk

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Трите следни КПУ настани за 2022 година ќе се одржат на 17, 22 и 25 ноември 2022 година, како комбинирани настани, со физичко присуство во просториите на Едукативен центар М6 и он-лајн присуство (преку стриминг). Подолу може да најдете подетални информации.

 1. КПУ настан – 17 ноември 2022 година (четврток), од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 14 ноември 2022 година, преку пристапување на следниот линк:

Пријава за учество на 17 ноември 2022            Програма за 17.11.2022

Предавачите на овој настан се овластени ревизори од Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје и Друштво за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје.

 1. КПУ настан – 22 ноември 2022 година (вторник), од 09 до 15 часот, 6 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 17 ноември 2022 година, преку пристапување на следниот линк:

Пријава за учество на 22 ноември 2022            Програма за 22.11.2022

Настанот се спроведува во соработка со Здружението на внатрешни ревизори на РСМ (ЗВРРСМ). Предавач на настанот е Павле Зимбаков. За учество на настанот ќе се признаваат КПУ часови за овластените ревизори - членови на ИОРРСМ, и внатрешните ревизори - членови на ЗВРРСМ.

 1. КПУ настан – 25 ноември 2022 година (петок), од 09 до 17 часот, 8 КПУ часа. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 22 ноември 2022 година, преку пристапување на следниот линк:

Пријава за учество на 25 ноември 2022                          Програма за 25.11.2022

Предавачите на овој настан претставници на Агенцијата за супервизија на осигурувањето (АСО) и Управата за финансиско разузнавање (УФР).

Во пријавата за учество треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете натамошни инструкции и упатства, како и линк за следење на настанот (доколку сте одбрале опција за он-лајн следење на настанот).

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 01 ноември 2022 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

 

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настанoт ќе се одржи на 04 октомври 2022 година, вторник,  од 17 до 21 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице. Следните КПУ настани ќе се одржат како комбинирани настани, со физичко и он-лајн присуство. Дополнително ќе бидат доставени подетални информации.

Во прилог е дадена Програма за он-лајн настанот што ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 септември 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 03 октомври 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРСМ, може електронски да ги проследите предавањата кои што ИОРРСМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2022 година на 16, 17 и 24 јуни 2022 година. Членовите на ИОРРСМ може да се пријават за следење на овие настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на он-лајн настаните, односно следните:

 • КПУ настан што се одржа на 16 јуни 2022 година - АЗЛП (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 17 јуни 2022 година – Благица Шорева (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма)
 • КПУ настан што се одржа на 24 јуни 2022 година – Жарко Матејиќ (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари. (Програма).

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите во периодот од 07 до 30 септември 2022 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 28 септември 2022 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во следното Упатство (преземи).

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена. За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.

КПУ часови за 2022 година. Статусот на остварени КПУ часови за 2022 година (заклучно со 31 август 2022 година) може да го проверите во делот за членовите на ИОРРСМ во мени КПУсовршување.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настанoт ќе се одржи на 24 јуни 2022 година, петок,  од 10 до 14 часот за кој што ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице.

Програма за 24 јуни 2022 година

Настанот ќе се одржи преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 21 јуни 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 23 јуни 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РСМ (ИОРРСМ) организира он-лајн настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2022 година. Настаните ќе се одржат на 16 јуни и 17 јуни 2022 година  од 10 до 14 часот за кои што ќе се признаваат по  4 КПУ часа за 2022 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настаните е по 1.000,00 денари за секој ден посебно за едно лице.

            Програма за 16 јуни 2022 година

            Програма за 17 јуни 2022 година

Настаните ќе се одржат преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настаните да го пријавите најдоцна на 13 јуни 2022 година, а уплатата да се направи најдоцна до 15 јуни 2022 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точната адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатсво и линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Татјана Тодоровска

Генерален секретар на ИОРРСМ