КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настани за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настаните ќе се одржат на:

  • 28 октомври 2021 година, од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари за едно лице. Програма за 28 октомври 2021 година.
  • 01 и 02 ноември 2021 година (два недделиви дена) од 10 до 14 часот за кој ќе се признаваат  8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори. Надоместокот за присуство на настанот на 01 и 02 ноември 2021 година е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Програма за 01 и 02 октомври 2021 година.

Настаните ќе се одржат преку платформата Zoom. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 26 октомври 2021 година, а уплатата да се направи најдоцна до 27 октомври 2021 година.

Пријавувањето за учество на настаните се врши преку пристапување на следниот линк:

Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 05 и 06 октомври 2021 година, од 10 до 14 часот, а учеството на настанот (два недделиви дена) ќе се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 05 и 06 октомври 2021 година  преку платформата Zoom. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 01 октомври 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 04 октомври 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 05 и 06 октомври 2021 година година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

 

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Ве известуваме дека преку веб страната на ИОРРМ, може електронски да ги проследите некои од предавањата кои ИОРРМ претходно ги спроведе како настани за КПУ за 2021 година. Членовите на ИОРРМ може да се пријават за еден или повеќе од следните настани, само доколку не сте биле во можност да учествувате при првичното спроведување на настанот:

1. КПУ настан што се одржа на 24 и 25 јуни 2021 година (се состои од 2 видео снимки)  - 8 часа КПУ, надоместок 2.000 денари.

2. КПУ настан што се одржа на 02 јули 2021 година (се состои од 1 видео снимка)  - 4 часа КПУ, надоместок 1.000 денари..

Снимките од предавањата ќе може да ги проследите он-лајн во периодот од 01 септември 2021 до 30 септември 2021 година. Сите материјали за настаните се поставени во делот за членовите на ИОРРМ во мени КПУсовршување.

Рокот за пријавување на лицата заинтересирани за електронско следење на КПУ на горенаведените предавања е 28 септември 2021 година, со пријавување на е-пошта contact@iorrm.org.mk .

Инструкции: Откако ќе го пријавите интересот за присуство на предавањата на contact@iorrm.org.mk, предавањето може да го проследите следејќи ги инструкциите дадени во Упатството. Барањата се доставуваат поединечно за секое од предавањата кои сакате да ги проследите.

За дополнителни информации и инструкции може да не контактирате на (02) 3227 599 или на contact@iorrm.org.mk.

Напомена: За следење на настаните може да се пријават само лица кои не присуствувале или досега не го ислушале овој КПУ настан.  

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Во рамките на одбележување на 15 години од основањето на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ), во соработка со Економски факултет – Скопје ќе биде спроведен настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно Годишната програма за КПУ за 2021 година. Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) и ќе се признава како 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 02 јули 2021 година (петок) преку платформата Cisco WebEx. Надоместокот за присуство на настанот е 1.000,00 денари. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 30 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 01 јули 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 02 јули 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе организира он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година. Економски факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип организира конференција со наслов “ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS OF COVID-19, CHALLENGES AND PROPOSALS FOR OVERCOMING”, која ќе се одржи он-лајн на 28 и 29 јуни 2021 година. Согласно договор за соработка помеѓу организаторот и ИОРРМ, учеството на настанот (два недделиви дена) ќе се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Настанот ќе се одржи на 28 и 29 јуни 2021 година преку платформата Microsoft Teams и ќе се спроведе на македонски јазик. Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 24 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 25 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 28 и 29 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ

Почитувани,

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) ќе спроведе он-лајн настан за Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластени ревизори, согласно програмата за КПУ за 2021 година, што ќе се одржи на 24 и 25 јуни 2021 година. За присуство на настанот (два недделиви дена) се признаваат 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

Надоместокот за присуство на настанот е 2.000,00 денари за двата дена за едно лице. Ве повикуваме своето учество на настанот да го пријавите најдоцна на 21 јуни 2021 година, додека уплатата за посетување на настанот треба да се изврши најдоцна на 23 јуни 2021 година.

Пријавувањето за учество на настанот се врши преку пристапување на следниот линк Пријава за 24 и 25 јуни 2021 година . Во пријавата треба точно да се пополнат сите полиња, а особено ќе внимавате да ја запишете точна адреса за е-пошта на која што ќе добиете упатство како да се приклучите за следење на настанот, на која платформа ќе биде спроведен и линк за следење на настанот.

Со почит,

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ