ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Органи на Институтот:

 • Претседател:
  • Драган Димитров
 • Собрание;
 • Управен одбор:
  • Драган Димитров
  • Антонио Велјанов
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Огњен Блажевски
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
  • Јане Иванов
 • Надзорен одбор:
  • Кристина Тилиќ
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
  • Симе Јовановски
  • Ивана Богдановска

Комисии на Институтот:

 • Комисија за стандарди за ревизија:
  • Бојан Петрески
  • Билјана Митревска
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Ненад Тортевски
 • Комисија за сметководствени стандарди:
  • Игор Митевски
  • Наташа Боцевска Линин
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Јасмина Рафајловска
 • Дисциплинска комисија:
  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
  • Елена Трпковска Василевска
 • Комисија за образование, обука и публикации:
  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Марија Божиновски
  • Александра Кузмановска
  • Марија Ковачевиќ Георгиевска
  • Сашка Бошковска Богдановска
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:
  • Александар Наумоски (Претставник од СУНРРСМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
  • Ирена Стојковска
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:
  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Николина Неновска
  • Наташа Трифуноска
  • Сузана Бошевска Јанкова
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:
  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Даниела Симовска
  • Љубица Евтимовска Костовска
  • Ненад Ранѓеловиќ