ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Органи на Институтот:

 • Претседател:

  • Драган Димитров
 • Собрание;

 • Управен одбор:

  • Драган Димитров
  • Душко Апостоловски
  • Антонио Велјанов
  • Владимир Соколовски
  • Крсто Несторов
  • Стојан Јорданов
  • Огњен Блажевски
  • Драган Давитков
  • Срѓан Ранѓеловиќ
 • Надзорен одбор:

  • Кристина Тилиќ
  • Јорданчо Којзаклиев
  • Верица Хаџи Василева Марковска
  • Марјан Андонов
  • Симе Јовановски

Комисии на Институтот:

 • Комисија за стандарди за ревизија:

  • Бојан Петрески
  • Билјана Митревска
  • Милена Јованова - Димоска
  • Иван Богдановски
  • Ненад Тортевски
 • Комисија за сметководствени стандарди:

  • Игор Митевски
  • Наташа Боцевска Линин
  • Елена Трпковска - Василевска
  • Мико Кацарски
  • Миа Јовановиќ
  • Ангелина Гогушевска
  • Јасмина Рафајловска
 • Дисциплинска комисија:

  • Радмила Миловановиќ
  • Биљана Поповска
  • Димитар Андоновски
  • Костадинка Китаноска
  • Звонко Кочовски
 • Комисија за образование, обука и публикации:

  • Жарко Михајловски
  • Славица Пековиќ
  • Кристина Куновска
  • Ненад Ранѓеловиќ
  • Марија Божиновски
  • Александра Кузмановска
  • Марија Ковачевиќ Георгиевска
 • Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звање ревизор:

  • Ване Цветанов (Претставник од СУНРРМ)
  • Проф. Д-р. Зоран Миновски
  • Маја Атанасовска
  • Даница Ганчева
  • Ирена Стојковска
 • Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори:

  • Соња Чулева
  • Елена Петровска Лазаревски
  • Александар Проданоски
  • Николина Неновска
  • Наташа Трифуноска
 • Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги:

  • Гоце Христов
  • Наташа Џидрова
  • Јане Иванов
  • Даниела Симовска
  • Љубица Евтимовска Костовска