ИСПИТ

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants

Програмата за полагање на испит за стекнување звање ревизор на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРРСМ) е акредитирaна од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants) и истата се однесува на периодот од 01.01.2023 година до 31.12.2027 година. ACCA акредитацијата ја доделува за да им обезбеди на кандидатите споредливост на знаењето и вештините кои што ги стекнале во текот на стекнување на претходната квалификација, а со добиената акредитација ИОРРСМ им го олеснува и забрзува патот на кандидатите кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување и да станат членки на најголемото глобално тело за професионални сметководители – ACCA.

ПОВЕЌЕ


                                                                                                                                                             Александар Наумоски
                                                                                                                                                             Претседател на Комисија за спроведување на
                                                                                                                                                             испитот за стекување на звање ревизор

Цената за секој дел на испитот е 9.200,00 денари.

Сметка: 200001330719615
Банка: Стопанска банка а.д. - Скопје