Повик за пријавување на правни или физички лица кои ќе извршат превод на Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители објавен од IFAC

01-06-2021

 

ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ (ИОРРМ)
ОБЈАВУВА

Повик за пријавување на правни или физички лица кои ќе извршат превод на Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители објавен од IFAC

 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) објавува оглас за пријавување на правни лица или тим на физички лица кои ќе извршат превод на Прирачникот за Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители објавен од IFAC, од англиски на македонски јазик.

Ангажираните лица кои ќе го сочинуваат тимот за вршење превод и стручно читање/рецензија треба да ги исполнуваат следните услови:

  1. Завршено високо образование.
  2. Претходно релевантно професионално искуство во стручен превод од областа на ревизија и сметководство.
  3. Лицето кое ќе врши стручно читање/рецензија треба да поседува лиценца за овластен ревизор или уверение за ревизор.
  4. Во досегашното практично искуство да ги исполнуваат етичките и професионалните стандарди (доверливост, објективност и професионално однесување).

Делокругот на ажурирањето/преводот се однесува на следното:

-    Материјалите кои што треба да се преведат од англиски на македонски јазик се однесуваат на превод на Прирачникот за Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители – издание 2020 година. Преводот треба да соодветствува со англиската верзија на Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) – 2020 Edition, издаден на англиски јазик од страна на IFAC, во декември 2020 година.

Потребно е да се изврши превод, стручно читање, лектура и техничко средување на севкупниот материјал.

Критериуми врз основа на кои што ќе се врши изборот на најповолен понудувач се следните:

  • квалитет оценет врз основа на доставените докази за исполнување на условите од точка 1 до 4 погоре (60%), и
  • понудена цена (40%).

Сите релевантни материјали ќе бидат обезбедени од страна на ИОРРМ. Пред доставување на понуда пожелно е да се изврши увид во материјалите за превод (начинот на вршење на увид ќе биде дополнително прецизиран по договор меѓу заинтересираниот понудувач и ИОРРМ).

Сите заинтересирани правни лица или тим на физички лица, треба најдоцна до 16.06.2021 година, да достават Писмо за интерес, куса биографија/истoријат на правното лице и референтна листа  и препораки за релевантно искуство, куса биографија на лицата кои ќе извршат превод и лицата кои ќе извршат рецензија (стручно читање) и лекторирање (од овластен лектор), како и на назначениот координатор на ангажманот. Во Писмото за интерес треба да се наведе рокот за завршување на преводот (кој што не треба да биде подолг од 90 дена од датумот на потпишување на договорот) и финансиска понуда за ангажманот.

Документите се доставуваат на адреса ИОРРМ, ул. 11 Октомври бр. 52А/1-3, 1000 Скопје. Повеќе информации може да добиете на тел. (02) 3227 599 или е-пошта gensec@iorrm.org.mk .

 

Драган Димитров

Претседател на ИОРРМ