Огласи

Повик за пријавување на кандидати за полагање на испит за стекнување на звање ревизор (испитна сесија јуни 2024)

Повеќе
Соопштенија

Покана за учество на 33-та седница на Собранието на ИОРРСМ (презакажана)

Повеќе
Соопштенија

Покана за учество на 33-та седница на Собрание на ИОРРСМ

Повеќе
Соопштенија

Известување за промотивни услови за запишување на членови на ИОРРСМ да полагаат ACCA

Повеќе
КПУ усовршување

Покана за пријавување за електронско следење на Е-КПУ настан за 2023 година (15-31.01.2024)

Повеќе
IFAC

На 14 ноември 2013 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија стекна статус полноправна членка на IFAC.

Повеќе

ЗА ИНСТИТУТОТ

На 27.05.2006 година e одржано основачко собрание на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ). На основачкото Собрание беше изгласан Статутот на Институтот...
Повеќе

Меморандуми за соработка на ИОРРМ

Договор за соработка помеѓу Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и и Комората на проценувачи на Република Северна Македонија (КПРСМ)

Меморандум за соработка помеѓу Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Државниот завод за ревизија (ДЗР)

Меморандум за соработка помеѓу Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Институтот на дипломирани експерти –сметководители (ИДЕС) од Бугарија

Меморандум за соработка помеѓу Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Економски факултет – Штип

Меморандум за соработка помеѓу Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Економски факултет – Скопје

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ И ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ НА МАКЕДОНИЈА

Договор за соработка помеѓу Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и Институтот на овластени ревизори на Република Македонија

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Универзитетот Американ колеџ Скопје потпишаа договор за академска соработка

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Здружението на овластени сметководители и ревизори на Косово (SCAAK)

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) потпиша Меморандум за соработка со Комората на ревизори на Република Азербејџан

Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) потпиша Договор за партнерство со француски конзорциум

199

Овластени ревизори - Членови на институтот

29

Друштва за
ревизија

14

Овластени ревизори - трговци поединци

11

Склучени Меморандуми за соработка

250

Одржани
предавања

17

Години
постоење

Новости и соопштенија

Корисни линкови